การแจ้งเกิด

การแจ้งเกิด

424
0
SHARE
ADVERTISEMENT

 

การแจ้งเกิด

การแจ้งเกิด

หลักเกณฑ์ในการแจ้งเกิด

1. การแจ้งเกิดต้องแจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยต้องแจ้งเกิดต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายใน 15
วัน นับแต่มีการเกิด โดยผู้แจ้งต้องนำหลักฐานไปแสดงต่อนายทะเบียน คือ

1.1. สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง
1.2. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบ้าน บิดา และมารดาเด็ก พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
1.3. หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน หรือมารดาเด็กของผู้แจ้ง
1.4. หนังสือรับรองการเกิด (ถ้ามี)
1.5. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสมรสของบิดา มารดา ของผู้แจ้ง

2. การแจ้งเกิดเกินกำหนดระยะเวลา ของบุคคลสัญชาติไทย

1.1. ให้เจ้าบ้าน หรือมารดาเด็ก ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนท้องที่ที่เด็กเกิด
1.2. นำพยานบุคคลมาให้ถ้อยคำประกอบต่อนายทะเบียน
1.3. แสดงหลักฐานอื่นๆ เช่นเดียวกับการแจ้งเกิดภายในกำหนด

3. คนเกิดนอกบ้าน ให้บิดา หรือมารดาแจ้งต่อนายทะเบียนในท้องที่ที่มีคนเกิดนอกบ้าน หรือแห่งท้องที่
ที่จะพึงแจ้งได้ ภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิด ในกรณีจำเป็นไม่อาจแจ้งได้ตามกำหนด ให้แจ้งในภายหลัง
ได้ แต่ต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันเกิด

* เมื่อมีการแจ้งเกิดต่อนายทะเบียนแล้ว นายทะเบียนก็จะออกหลักฐานในการแจ้งเกิด ซึ่งเรียกว่า
“ใบสูติบัตร” ให้กับผู้แจ้ง และหากไม่มีการแจ้งเกิดตามกฎหมาย ก็จะมีการลงโทษด้วยเช่นกัน โดยมี
โทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ที่มา : คู่มือปฏิบัติงาน กรมการปกครอง

ถูกใจเว็บไซต์นี้ กด >>>LIKE<<< ให้ด้วยนะคะ เว็บไซต์ของเรามีข่าวสารใหม่ๆ มาอัพเดทกันตลอดเวลา เพื่อประโยชน์และความพอใจสูงสุดของสมาชิก ขอบคุณค่ะ

 

ADVERTISEMENT

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY